Risicoanalyse

De Leeuw & Partners Recherche is gespecialiseerd in het uitvoeren van risico analyses.

 

Bij het uitvoeren van een gedegen risico analyse worden alle aspecten die te maken hebben met criminaliteit, voorkoming van criminaliteit, beveiliging en veiligheid uitvoerig behandeld. Met name het nemen van maatregelen ter voorkoming van criminaliteit heeft prioriteit.

 

Aan de hand van de resultaten van een risico analyse wordt er in samenspraak met de verantwoordelijke of daarvoor aangewezen personen een beveiligingsplan opgesteld. De Leeuw & Partners kan u uiteraard ook behulpzaam zijn om het beveiligingsplan ten uitvoer te brengen.

 

De Leeuw & Partners adviseert om een risico analyse periodiek uit te voeren om steeds adequaat te kunnen inspringen op geconstateerde onregelmatigheden en de te nemen maatregelen.

 

De Leeuw & Partners kan voor u ook een ‘quick scan’ uitvoeren. Dit houdt in dat u binnen enkele uren weet waar de grote risico’s binnen uw onderneming liggen.